ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Obsah Školního řádu

Čl. I.               Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání

Čl. II.              Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů      

                      zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

Čl. III.             Upřesnění podmínek pro ukončení předškolního vzdělávání

Čl. IV.             Provoz a vnitřní režim v mateřské škole

Čl. V.              Organizace školního stravování

Čl. VI.             Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany a před  sociálně patologickými jevy a před projevy 

                      diskriminace, nepřátelství nebo  násilí

Čl. VII.            Zacházení s majetkem mateřské školy

Čl. VIII.           Závěrečná ustanovení

Celé znění dokumentu Školní řád, k dispozici v šatnách jednotlivých tříd.