Koncepce mateřské školy

Koncepce rozvoje mateřské školy
Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace

 

Motto:

Děti nechtějí být tiše, ale chtějí povídat.

Nechtějí sedět, ale být aktivní.

Nechtějí monology, ale dialogy.

Nechtějí být chváleny, ale chtějí uznání.

Nechtějí pracovat rukama nebo hlavou, ale chtějí pracovat rukama i hlavou.

Chtějí, aby byly  chápány a ne souzeny.

Nechtějí být nevytížené ani přetížené , ale každé dítě se chce učit dle svých schopnosti.

                                                                von Christel Manske

    Úvod
1.1    Společnost                                           
    Současná společnost se v posledních letech razantně změnila. Rozklad tradiční struktury rodiny, vysoké nároky, očekávání a výkony vyžadují nové plánování života rodin. Následky těchto změn se stále výrazněji projevují také ve všedních dnech mateřské školy. Na základě intenzivního hodnocení životních situací a zdravotních možností dětí, taktéž hodnocení vlastní pedagogické práce a pomocí konceptu otevřené práce v mateřské škole se pokusíme dětem vytvořit možnosti a prostory, které umožní především kreativní hru. Každý z nás má výsadní právo „být člověkem“ dle vlastních možností, znalostí, dovedností a životních postojů, jejichž základem je také mateřská škola.
1.2    Dnes je jiné být dítětem
    Vzpomeňme si na naše vlastní dětství. V sousedství bylo většinou hodně dětí, které se denně stýkaly ve skupinách různých věkových kategorií. Naše hra probíhala převážně v přírodě, kde nebyli žádní dospělí, kteří by se bez ptaní míchali do naší hry a nabádali nás k opatrnosti a klidu. Konflikty se musely vyřídit ve skupině. Ulice, louky, potoky a les, to byla místa, která lákala k dobrodružství. Tam se nacvičovaly způsoby sociálního chování, uzavíraly se dohody, vymýšlely se hry a starší děti je předávaly mladším. Hrály jsme si všude tam, kam se dalo dojít pěšky nebo dojet na kole. Mezitím se mnohé rapidně změnilo. V dnešní době je pro mnoho dětí z rodin s jedním či dvěma dětmi, uzavřena možnost vyrůstat ve větších skupinách s různými věkovými kategoriemi. Také ulice a zahrady dnes už nejsou tím, čím byly před 20 lety, tedy místem na hraní, pro živý pohyb, řádění a objevování. Ulice jsou nebezpečné, většinou plné aut. Zahrady jsou přehledné, upravené, často sterilní, pozemky těsně zastavěny. Děti částečně přišly o místa na hraní.

2.1    Aktuální stav školy
    Nově zřízená dvoutřídní státní mateřská škola s předpokládanou kapacitou 56 dětí se nachází v klidné, rozvíjející se oblasti městské části Brno – Bystrc.  Budova mateřské školy je architektonicky moderním typem školy, která má předpoklady pro zajištění kvalitního předškolního vzdělávání, v míře dobré veřejné služby.  Nedílnou součástí objektu mateřské školy je prostor školní zahrady.

Filosofie mateřské školy - lidskost, solidarita a upřímnost

    Naučit se k sobě chovat se vstřícností a empatií, v případě potřeby být ochotný pomoci. Mít zájem poznávat nové vědomosti, základní životní zkušenosti získávat v přirozeném prostředí vrstevníků. Respektovat individuální potřeby a zájmy a umožnit jejich rozvoj.


3.1    Mateřská škola je místem, kde se děti učí hrou a společně získávání potřebné zkušenosti.                                                 
   Naším záměrem je vytvořit prostor užitečných intelektuálních možností, zvídavosti, zájmu a radosti z objevování.  Prostor, ve kterém se rozvíjí a utvářejí emocionální struktury, sebepojetí, city a vůle. Prostor motivačních základů, jako nejsilnějších motivů lidského jednání a prostor sociálních forem vzájemného styku, citlivosti, tolerance a respektu. Prostor pro přirozené začlenění dětí cizích národností. V tomto záměru budeme spolupracovat s rodičovskou veřejností, zřizovatelem, kolegyněmi jiných mateřských škol, základní školou, poradenskými institucemi, dětskými lékaři a psychology.
3.2    Mateřská škola je místem, kde učitelky pomocí nejrůznějšího materiálu a osobních zkušeností umožní dětem, aby se rozvíjely podle svých vlastních možností, přičemž jsou děti při učení motivovány, povzbuzovány a oceňovány.
    Budeme usilovat o vytvoření podnětného a inspirativního prostředí, umožňující dětem vlastní seberealizaci, kterou kladně ovlivňují pedagogické pracovnice a jejich pracovní styl. Třídy společného kreativního tvoření a setkávání, kde je dáno učit se podle vlastních možností. Začít a dokončit  činnost  vlastním tempem. Vystavit a tak obohatit interiér vlastními pracemi. Místo herních i pracovních koutů.
3.3    Mateřská škola je místo, kde se učitelky dělí o zodpovědnost za zdravý osobnostní rozvoj každého dítěte a pečují o kontinuitu výchovně vzdělávacího procesu v období, intenzivního a výrazného rozvoje.
    Nabídneme hravou formou získávání nových pohybových dovedností, rozvoj obratnosti, rovnováhy a schopnosti koordinace pohybu. Tento všestranný pohybový základ děti uplatní nejen ve sportu, ale i v běžném životě.     

4    Cíl projektu
    Cílem projektu je vytvořit takovou mateřskou školu, která se stane místem společného radostného setkávání dětí a pedagogů, místem na které mohou mít děti ty nejlepší vzpomínky a zážitky, kde lze přirozenou cestou poznávat co je vzájemná úcta, ohleduplnost a vstřícnost. Společně s pracovním kolektivem budeme hledat cesty k naplňování vytýčených cílů, realizovat svoji vizi mateřské školy, zvyšovat kvalitu a úroveň mateřské školy.


       Hana Ondráčková, ředitelka mateřské školy