Doplňující aktivity

Sportovní činnost - Plavání

Realizace II.pololetí školního roku 2017-2018

Cílem projektu je postupné získávání citu pro vodu, na základě metodické řady pro děti předškolního věku v časovém intervalu 45 minut. Netradiční multifunkční pomůcky určené pro hry ve vodě a s vodou tvoří nedílnou součást hrového programu. Místo plnění Aquapark Kohoutovice. Lektorem a přímým účastníkem projektu - ředitel plavecké školy Bc. Radim Vítek

Hudebně - pohybová činnost v mateřské škole

Hudebně - pohybový program, ve kterém je kladen důraz na přirozené pohybové aktivity dětí  a jejich radost z pohybu.

Vzdělávací nabídka bude   v odpoledních hodinách v čase 15,40 - 16,25 hodin.

Finanční poplatek a den bude upřesněn.

Garant hudebně - pohybového programu, učitelka mateřské školy Ivana Černá.

Seznamování s cizím jazykem - Angličtina v pohybu

Výuka anglického jazyka je koncipována jako prvotní seznamování dětí s cizím jazykem, kde si děti osvojují základní slovní zásobu a jednoduché fráze.  Jednotlivé činnosti jsou voleny tak, aby odpovídaly multisenzorálnímu přístupu, kdy se děti učí pomocí zapojení více smyslů najednou a to prostřednictvím smyslových, pohybových a hudebních aktivit. Cílem je schopnost porozumět slyšenému, učit se nová slova a aktivně je používat. Pojmenovávat předměty, reagovat na otázky v angličtině, odpovídat na ně a posléze je také formulovat

.

Logopedická prevence v mateřské škole

Logopedická prevence je zaměřena na rozvoj řeči - sluchové percepce, sluchové diferenciace, artikulační, fonematická a dechová cvičení, gymnastiku mluvidel i nácvik správné výslovnosti. Individuální péče je určena dětem , které ještě nenavštěvují žádnou logopedickou poradnu.

Finanční poplatek a den bude upřesněn.

Garant logopedické prevence speciální pedagog - logoped Mgr. Monika Petruželová, Mgr. Hana Pokorná